لابی بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی تهران

طراحی و نظارت : سیاوش عابد
کارفرما : شزکت گسترش صنعت ایران
متراژ :۱۳۱ متر مربع
مدت زمان پروژه : ۳۶روز
زمان : سال ۸۹-۹۰

موضوع قرارداد

طراحی کف و سقف و دیوار به همراه طراحی و دتیلینگ نور پردازی لابی ( ورودی طبقه همکف )

۵

تصویر